Позив за подношење понуда

Основна школа „Владислав Петковић Дис“
Заблаће
Број: 895
Датум: 04.11.2019.године
Јавна набавка број: 1.2.2/2019

На основу члана 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 891 од 28.10.2019. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 892 од 28.10.2019. године, Основна школа“ Владислав Петковић Дис“Заблаће упућује:

Позив за подношење понуда
Назив наручиоца: Основна школа „Владислав Петковић Дис“
Адреса наручиоца: 32223 Заблаће
Интернет страница наручиоца: www.skoladis-zablace.edu.rs

Врста наручиоца: просвета-основно образовање.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке мале вредности услуга из ког се закључује оквирни споразум о јавној набавци.

За добра: Услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи од првог до четвртог разреда.

Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 – Услуге организације путовања

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:економски најповољнија понуда.

Процењена вредност набавке без ПДВ-а:3.818.191,00 динара.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама на:

Интернет адреси www.skoladis-zablace.edu.rs
Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и слично:

Подаци о називу, адреси и интернет страници државног органа или организације, где се могу благовремено добити исправни подаци о:
– Пореским обавезама – Пореска управа (Министарства финансија и привреде, Републике Србије), Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе, о пореским обавезама које администрирају ови органи.
– Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд. Интернет адреса: www.sepa.gov.rs (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.merz.gov.rs).
– Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком назива и адресе понуђача, поштом или лично преко архиве на следећу адресу:
Основна школа „Владислав Петковић Дис“,
32223 Заблаће,
са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА“
Јавна набавка мале вредности услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда 1.2.2/2019

Рок за подношење понуда је 10 (десет) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу школе најкасније последњег дана истека рока, односно 15.11.2019.године до 10 часова.

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио након истека рока за подношење понуда. Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.
Неблаговремену понуду Комисија за јавну набавку наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.
Важност понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно 15.11.2019.године у 11 часова уз присуство овлашћених представника понуђача, на адреси Основне школе „Владислав Петковић Дис“Заблаће. Овлашћени представници понуђача подносе пуномоћје да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка отварања понуда.
Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.
Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) у року од 10 дана од дана отварања понуда, уз примену критеријума економски најповољнија понуда.

Лице за контакт: Радојка Ерић
Остале информације: Фах: 032 5 813 012; e-mail: skoladis@mts.rs