Конкурсна документација

ОШ „Владислав Петковић Дис“

Број: 896

Дана: 04.11.2019.године

Заблаће

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА – извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике ОШ “Владислав Петковић Дис“ Заблаће у школској 2019/2020. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.2.2/2019

04.11.2019. године

На основу члана 32,40. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 , 68/15у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број: 891 од 28.10.2019. и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, број: 892 од 28.10.2019. године припремљена је:

Конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 6
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.

7
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

12
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ

ПОНУДУ

15
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 25
VII ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 29
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО

ДА СЕ ПОПУНИ

36
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 37
X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 38
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ

ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

39
XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ

ОБЕЗБЕЂЕЊА

40

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа „Владислав Петковић Дис“Заблаће

Адреса: Заблаће бб

ПИБ: 100483807

Матични број: 100483807

Интернет страница наручиоца: www. skoladis-zablace.edu.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.2.2/2019, су услуге – извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи. ознака из ОРН-63516000 – организовање путоања

4. Циљ спровођења поступка

Предметни поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној набавци, акоји ће се закључити са понуђачем доношењем одлуке након утврђивања економски најповољније понуде за сваку партију. Након утврђивања бројног стања ученика закључиће се Уговор са понуђачем за сваку партију.

5. Критеријум и елементи за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом

критеријума економски најповољнија понуда“ наручилац спроводи тако што их рангира на основу пондера одређених за елементе критеријума.

Услови за пондерисање Услуга извођења екскурзија и наставе у природи

А) Услови за пондерисање Услуга извођења екскурзија :

1. Цена – 80 пондера

2. Број гратиса за ученике – 20 пондера

1. Цена (ЦП)

Максималан износ овог критеријума износи 80 пондера. Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену по ученику без ПДВ-а. Остали понуђачи рангирају се по формули: ЦП=80*(ЦПмин/ЦПх) где су

ЦП број добијених пондера

ЦПмин најнижа понуђена цена по ученику без ПДВ-а

ЦПх цена понуде за коју се рачунају пондери

2. Број гратиса (БГ)

Максималан износ овог критеријума је 20 пондера.

Пондерисање се врши тако што се 6 пондера додељује понуђачу који понуди највећи број гратиса код извођења једнодневних екскурзија. Остали понуђачи рангирају се по формули БГ=6*(БГх/БГмах) где су

БГ број добијених пондера

БГмах највећи понуђени број гратиса

БГх број гратиса за понуду за коју се рачунају пондери.

Следећих 7 пондера додељује се понуђачуи који понуди највећи број гратса за ученике код извођења дводневних екскурзија. Остали понуђачи рангирају се по формули

БГ=7*(БГх/БГмах) где су

БГ број добијених пондера

БГмах највећи понуђени број гратиса

БГх број гратиса за понуду за коју се рачунају пондери.

Следећих 7 пондера додељује се понуђачуи који понуди највећи број гратса за ученике код извођења тродневне екскурзије. Остали понуђачи рангирају се по формули

БГ=7*(БГх/БГмах) где су

БГ број добијених пондера

БГмах највећи понуђени број гратиса

БГх број гратиса за понуду за коју се рачунају пондери.

Рангирање понуђача по овом крутеријуму врши се сабирањем додељених пондера за једнодневну,дводневне и тродневну екскурзију.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНДЕРА добија се збиром свих појединачних пондера за екскурзију:

БП=ЦП+РЛ+БГ

Б)Услови за пондерисање Услуга извођења наставе у природи :

1. Цена – 80 пондера

2. Број гратиса за ученике – 20 пондера

1. Цена (ЦП)

Максималан износ овог критеријума износи 80 пондера. Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену по ученику без ПДВ-а. Остали понуђачи рангирају се по формули: ЦП=80*(ЦПмин/ЦПх) где су

ЦП број добијених пондера

ЦПмин најнижа понуђена цена по ученику без ПДВ-а

ЦПх цена понуде за коју се рачунају пондери

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНДЕРА ЗА НАСТАВУ У ПРИРОДИ:

БП=ЦП+РЛ+БГ

Уколико две или више понуда имају исти број бодова, наручилац ће доделити оквирни споразум оном понуђачу који је први поднео понуду.

Понуде са варијантама неће се разматрати. Понуђач је обавезан да понуди

ИСКЉУЧИВО једну цену за понуђени ставку и ИСКЉУЧИВО један рок плаћања (у данима по пријему фактуре). СВЕ ДРУГО СМАТРАЋЕ СЕ ВАРИЈАНТАМА И ПОНУДА ЋЕ СЕ ОДБАЦИТИ КАО НЕИСПРАВНА.

6. Начин и рок за подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ОШ „Владислав Петковић Дис“, Заблаће бб, 32223 Заблаће, са назнаком: ,, Понуда за извођење екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи., ЈН бр 1.2.2/2019 -НЕ ОТВАРАТИ. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.11.2019. године до 10:00 часова.

 

Јавно отварање понуда биће истог дана 15.11.2019. године у 11:00 часова у просторијама школе, адреса ОШ „Владислав Петковић Дис“, 32223 Заблаће.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.11.2019. године до 10:00 часова.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

7. Место, време и начин отварања понуда

Јавно отварање понуда одржаће се у просторијама школе „Владислав Петковић Дис“ Заблаће, дана 15.11.2019. год. са почетком у 11:00 часова.

8. Услови за учешће представника понуђача у отварању понуда

Пре почетка поступка отварања понуда представници понуђача који ће присуствовати отварању дужни су да предају писмено пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања.

9. Резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

10 . Електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

11. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о закључењу уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети, у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

12. Контак лице и служба

Радојка Ерић, skoladis@mts.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 1.2.2/2019, je Услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи. Назив и ознака из општег речника набавке: 6351600 – услуге организације путовања.

2. Партије

Предмет јавне набавке јесте обликован по партијама.

број партије НАЗИВ ПАРТИЈЕ
1. Услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике првог и другог разреда
2. Услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике трећег и четвртог разреда
3. Услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике петог разреда
4. Услуге извођења једнодневне екскурзије за ученике шестог и седмог разреда
5. Услуге извођења дводневне екскурзије за ученике осмог разреда
6. Услуге извођења наставе у природи за ученике од првог до четвртог разреда

За сваку партију одштампати и попунити обрасце из конкурсне документације.


III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

1. Врста услуга

Услуге извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи.

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, место, рок извршења услуга и опис услуга – Програм екскурзије и наставе у природи:

Партија 1.

I и II разред – једнодневна екскурзија:

 

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: крај маја-почетак јуна 2020. године, петак

ПРЕВОЗ: аутобусом високе категорије не старијим од 10 година.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 4 (четири) месечне рате.

РЕЛАЦИЈА: Заблаће-Жича-Љубостиња-Врњачка бања-Заблаће.

Ручак за ученике у ресторану у Врњачкој бањи

Паузе по потреби.

Оквирни број ученика: 74

Партија 2.

III и IV разред – једнодневна екскурзија:

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: крај маја-почетак јуна 2020. године, петак

ПРЕВОЗ: аутобусом високе категорије не старијим од 10 година.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 4 (четири) месечне рате.

РЕЛАЦИЈА: Заблаће-Крагујевац-Аранђеловац-Топола-Заблаће

Ручак за ученике у ресторану у Аранђеловцу.

Паузе по потреби.

У цену урачунати улазнице за све планиране посете.

Оквирни број ученика: 65

УСЛОВИ ПУТОВАЊА ЗА ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:

 • превоз модерним туристичким аутобусом, не старијим од 10 година, а у скалду са Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Сл. Гласник РС“, бр 52/19 и 61/2019)
 • превоз не вршити ноћу у времену од 22 до 05 часова
 • за сваког ученика обезбеђено седиште у аутобусу
 • возачи да имају путне налоге своје фирме и потврду о техничкој исправности возила издату најдуже 48 сати пре поласка путовања и коректан однос према деци и наставницима као и осталу документацују у складу са законом коју контролише саобраћајна полиција непосредно пре поласка на пут.
 • туристички водич испред агенције у сваком аутобусу
 • гратиси за ученике
 • гратис за одељењског старешину по одељењу
 • гратис за стручног вођу по групи
 • гратис за једног ученика по ИОП-у и његовог пратиоца пратиоца ( за I и II разред)
 • улазнице према програму морају бити садржане у укупној цени понуде
 • аранжман платив: четири рате
 • осигурање ученика и наставника у превозу
 • у случају неодговарајућег превоза или других услова које смо тражили школа задржава право на обуставу једног дела уплате на име обештећења
 • уз понуду доставити рекламни и пратећи материјал за наставнике и ученике који треба да садржи смештај и услуге. У прилогу може да следи кратак опис значајних локалитета и знаменитости
 • трошкови провизије платног промета и други административни трошкови у укупном износу од 1,5% падају на терет изабране агенције, по партији.

Понуда се доставља на бази цена за 1 путника.

У року од 10 дана од дана извршења услуге, саставља се Извештај комисије за примопредају услуге.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

Уговарање се врши до укупне процењене вредности , а фактурисање и наплата по јединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и оверене услуге.

Партија 3.

V разред – дводневна екскурзија:

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: мај 2020. године, (петак и субота)

ПРЕВОЗ: аутобусом високе категорије не старијим од 10 година.

СМЕШТАЈ И ИСХРАНА:Хотел у Нишу са три звездице, једно ноћење , једна вечера, један доручак и један ручак.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 7 (седам) месечних рата.

РЕЛАЦИЈА: Заблаће-Крагујевац-Ресавска пећина-Манасија-Ниш-Нишка бања-Крушевац-Врњачка бања-Заблаће

Паузе по потреби.

Први дан:мај 2020.године-полазак у 7 часова са платоа испред дома.Путовање преко Крагујевца, Ресавске пећине, Манасије, Ниш обилазак града(Чегар, Ћеле кула), Нишка бања, слободно време ,повратак у Ниш смештај у хотел са три звездице, вечера континентална, дискотека , ноћење.

Други дан:мај 2020.године, доручак, обилазак Нишке трвђаве и града , ручак у хотелу.Крушевац обилазак цркве Лазарица, кратак одмор у Врњачкој бањи.Повратак у Заблаће до 21 сат.

У цену урачунати улазнице за све планиране посете.

Оквирни број ученика:41

Партија 4.

VI и VII разред – дводневна екскурзија:

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: мај 2020. године (петак и субота):

ПРЕВОЗ: аутобусом високе категорије не старијим од 10 година.

СМЕШТАЈ И ИСХРАНА:Хотел са четири звездице у Бајиној Башти, једно ноћење , једна вечера, један доручак и један ручак.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 7 (седам) месечних рата.

РЕЛАЦИЈА: Заблаће-Љиг-Врујци-Ваљево- Бранковина- Троноша-Тршић -Бајина башта-Перућац-манастир Рача-Златибор-Заблаће.

Паузе по потреби.

Преко Љига, Бање Врујци до Ваљева посета Муселимовом конаку и Музеју града,Бранковина посета комплексу,манастир Троноша,Тршић посета комплексу,Бајина башта,смештај у хотел са четири звездице,вечера континентална дискотека .

Други дан – доручак (континентални) у хотелу,посета манастиру Рача,одлазак за Перућац,посета хидроелектрани,извор реке Године,ручак у хотелу,Златибор,слободно време,Заблаће до 21 сат.

У цену урачунати улазнице за све планиране посете.

Оквирни број ученика: 65

Партија 5.

VIII разред –тродневна екскурзија:

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: средина маја 2020. године (четвртак, петак, субота):

ПРЕВОЗ: аутобусом високе категорије не старијим од 10 година.

СМЕШТАЈ И ИСХРАНА:Хотел у Суботици са четири звездице (једно ноћење), Хотел у Новом Сасду са четири звездице (једно ноћење), укупно два ноћења, 2 вечере, 2 доручка и 2 ручка.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 7 (седам) месечних рата.

РЕЛАЦИЈА:Заблаће – Београд – Нови Сад – Зобнатица – Суботица- Палић – Сомбор– Нови Сад –Петроварадин- Сремски Карловци – Крушедол– Београд – Заблаће.

Паузе по потреби.

Први дан: полазак у 700 сати са платоа испред дома. Путовање преко Љига, Београда,Новог Сада, до Зобнатице,посета ергели,наставак пута за Суботицу,смештај у хотелу са четири звездице,вечера-континентална, дискотека, ноћење,у току вожње паузе по договору.

Други дан: после доручка,обилазк Суботице уз пратњу локалног водича(Градска кућа,центар града) одлазак на Палић,обилазак Зоолошког врта и језера,пауза и ручак.После ручка наставак пута за Сомбор,посета галерији Милана Коњевића и Жупанијском дому,шетња градом.Наставак пута за Нови Сад, смештај у хотел са четири звездице, вечера континентална, дискотека,ноћење.

Трећи дан: после доручка,посета Природњачком музеју у Новим Саду,одлазак на Петроварадин,обилазак тврђаве уз пратњу локалног водича,повратак у Нови Сад,шетња градом,ручак, наставак путовања према Сремским Карловцима, разгледање града уз пратњу локалног водича, Карловачка гимназија, Саборна црква, Богословија…) наставак путовања према манастиру Крушедол, посета комплексу манастира.Наставак путовања према Београду , Љигу, Чачку и Заблаћу до 22 сата на плато испред дома.

У цену урачунати улазнице за све планиране посете.

Оквирни број ученика: 53

 

 

УСЛОВИ ПУТОВАЊА ЗА ДВОДНЕВНЕ И ТРОДНЕВНУ ЕКСКУРЗИЈУ: Све понуде за (5., 6. 7. и 8. разред) треба да обухвате:

 • превоз модерним туристичким аутобусом, не старијим од 10 година, а у скалду са Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Сл. Гласник РС“, бр 52/19 и 61/2019)
 • превоз не вршити ноћу у времену од 22 до 05 часова
 • oригинал потврде о предрезервацији хотела
 • за сваког ученика обезбеђено седиште у аутобусу
 • возачи да имају путне налоге своје фирме и потврду о техничкој исправности возила издату најдуже 48 сати пре поласка путовања и коректан однос према деци и наставницима као и осталу документацују у складу са законом коју контролише саобраћајна полиција непосредно пре поласка на пут.
 • собе за ученике без помоћних лежаја
 • здравствена заштита 24 сата дневно
 • туристички водич испред агенције у сваком аутобусу
 • гратиси за ученике
 • гратис за одељењског старешину по одељењу
 • гратис за стручног вођу по групи
 • улазнице према програму морају бити садржане у укупној цени понуде
 • аранжман за екскурзије од V- VIII разреда платив у седам рата
 • лекар пратилац (трошкове сноси агенција)
 • осигурање ученика и наставника у превозу и смештају
 • у случају неодговарајућег превоза, смештаја или других услова које смо тражили школа задржава право на обуставу једног дела уплате на име обештећења
 • уз понуду доставити рекламни и пратећи материјал за наставнике и ученике који треба да садржи смештај и услуге. У прилогу може да следи кратак опис значајних локалитета и знаменитости
 • доставити потврду о резервацији и смештају (оригинал)
 • трошкови провизије платног промета и други административни трошкови у укупном износу од 1,5% падају на терет изабране агенције, по партији.

Организован вечерњи излазак се организује у дискотеци затвореног типа, искључиво за ученике. У дискотеци се ученицима не нуде алкохолна пића. Уколико Пружалац услуге прекрши ову забрану дужан је да изврши повраћај средстава према обрасцу структуре цене која је саставни део конкурсне документације.

Понуда се доставља на бази цена за 1 путника.

У року од 10 дана од дана извршења услуге, саставља се Извештај комисије за примопредају услуге.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

Уговарање се врши до укупне процењене вредности , а фактурисање и наплата по јединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и оверене услуге.

Партија 6.

Настава у природи за ученике од првог до четвртог разреда, у трајању од 7 дана (6 ноћи), 6 пуних пансиона са ужином.

МЕСТО ОДРЖАВАЊА: Копаоник, дечије одмаралиште или хотел са три звездице, близу центра, близу стазе за шетњу, собе без кревета на спрат и помоћних лежај, са сопственим купатилом, спортски терени отворени и наткривени, капацитет до 120 лежајева, амбуланта у склопу објекта.

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: друга половина фебруара – прва половина марта 2020. године, распоређених у једну смену у зависности од броја пријављених ученика.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: 7 (седам) месечних рата.

Гратис за једног ученика по ИОП-у и његовог пратиоца

Оквирни број ученика: 108

Понуда треба да обухвати:

 • превоз модерним туристичким аутобусом, не старијим од 10 година, а у скалду са Правилником о начину обављања организованог превоза деце („Сл. Гласник РС“, бр 52/19 и 61/2019)
 • oригинал потврде о предрезервацији хотела
 • услуга исхране на бази 6 пуних пансиона + ужина
 • превоз не вршити ноћу у времену од 22 до 05 часова
 • за сваког ученика обезбеђено седиште у аутобусу
 • возачи да имају путне налоге своје фирме и потврду о техничкој исправности возила издату најдуже 48 сати пре поласка путовања и коректан однос према деци и наставницима као и осталу документацују у складу са законом коју контролише саобраћајна полиција непосредно пре поласка на пут.
 • собе за ученике без помоћних лежаја и лежајева на спрат
 • здравствена заштита 24 сата дневно
 • пратилац испред агенције
 • путно осигурање
 • туристички водич испред агенције
 • гратиси за ученике
 • гратис за одељењског старешину по одељењу
 • гратис за стручног вођу по групи
 • гратис за једног ученика по ИОП-у и његовог пратиоца пратиоца
 • улазнице према програму морају бити садржане у укупној цени понуде
 • аранжман платив у седам рата
 • лекар пратилац (трошкове сноси агенција)
 • стручни рекреатор и аниматор (организован програм анимације и рекреације)
 • осигурање ученика и наставника у превозу и смештају
 • у случају неодговарајућег превоза, смештаја или других услова које смо тражили школа
 • задржава право на обуставу једног дела уплате на име обештећења
 • уз понуду доставити рекламни и пратећи материјал за наставнике и ученике који треба да садржи смештај и услуге. У прилогу може да следи кратак опис значајних локалитета и знаменитости
 • доставити потврду о резервацији и смештају, оригинал или оверену копију
 • трошкови провизије платног промета и други административни трошкови у укупном износу од 1,5% падају на терет изабране агенције, по партији
 • Понуда се доставља на бази цена за 1 путника.

У року од 10 дана од дана извршења услуге, саставља се Извештај комисије за примопредају услуге.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења оквирног споразума.

Уговарање се врши до укупне процењене вредности , а фактурисање и наплата по јединичним ценама из техничке спецификације, за стварно извршене и оверене услуге.


IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 1. тачка 5) Закона); Лиценца за обављање послова туристичке организације коју издаје Регистратор туризма, на основу члана 54. Закона у туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/2019);

5)Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом (76. став 2. Закона) и то:

 1. Финансијски капацитет:

а) да понуђач у пословној 2016, 2017. и 2018. години није исказао губитак у пословању;

б) да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан;

 1. Технички капацитет:

Понуђач мора да располаже са следећим техничким капацитетом:

– 3 (три) аутобуса у власништву или склопљен Уговор о пословно-техничкој сарадњи са превозником или Уговор о закупу регистрованих аутобуса;

– Оригинал потврде о резервацији или предрезервацији хотела за партије 5., 6., 7., 8. и 9.

3) Кадровски капацитет:

Понуђач мора да има 2 (два) лица са лиценцом водича (запослених или ангажованих по уговору)

 

1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
 2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
 3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Доказ: Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

 1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности издате од стране надлежног органа. Дозвола мора бити важећа.

Услов из члана чл. 75. ст. 2. – Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Финансијски капацитет – Доказ: Извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа, или биланс стања са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања за 2016, 2017 и 2018. годину, као и податке о данима неликвидности. Уколико достављени Извештај БОН-ЈН, не садржи податке о данима неликвидности за задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан.

 

Технички капацитет – Доказ: Понуђач доставља копију Уговор о пословно-техничкој сарадњи са превозником или Уговор о закупу регистрованих аутобуса за превоз ученика, документацију о технички исправним, високоподним, климатизованим аутобусима са аудио опремом и бројем седишта који одговара броју пријављених учесника путовања, и који ће бити превозно средство за реализацију услуге – доставити очитане саобраћајне дозволе као доказ старости аутобуса.

Оригинал потврде о резервацији или предрезервацији хотела за партије 5., 6., 7., 8. и 9.

Кадровски капацитет – Доказ: Понуђач доставља фотокопију М1 обрасца и листинг из ПИО или Уговора o ангажовању 2 (два) водича са лиценцом (фотокопије лиценци у прилогу) запослених или ангажованих.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.


V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се

достављају уз понуду морају бити на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Основна школа „Свети Сава „, Драгише Мишовића 245 Чачак ,са назнаком „Понуда за јавну набавку услуга – организовања екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније

15.11.2019. године, до 10 00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда,

неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Јавно отварање понуда одржаће се 15.11.2019. године, у 11 00 часова, у радним просторијама Основна школа „Владислав Петковић Дис“ Заблаће.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

2.1.Понуда мора да садржи:

Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VI у конкурсној документацији);

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО.

Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под IV у конкурсној документацији);

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача;

Образац структуре цене, са упутством како да се попуни, попуњен, потписан и печатом оверен (образац VIII у конкурсној документацији).

Образац изјаве о независној понуди који мора бити потписан и оверен печатом, дате под матерјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији);

Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама који мора бити потписан и оверен печатом, дате под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XI у конкурсној документацији);

Образац изјаве о средству финансијског обезбеђења попуњен, потписан и печатом оверен (образац XII у конкурсној документацији).

Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној документацији) – није обавезан део КД.

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава( овера печатом није обавезна).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији – не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији – Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији – Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац X у конкурсној документацији

– Образац изјаве о независној понуди, образац XI у конкурсној документацији – Образац

изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом

оверава (овера печатом није обавезна) обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

3. Партије

Предметна набавка јесте обликована по партијама.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Установе, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку услуга – извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи, број 1.2.2/2019 – НЕ ОТВАРАТИили

Допуна понуде за јавну набавку услуга – извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи, број 1.2.2/2019 – НЕ ОТВАРАТИили

Опозив понуде за јавну набавку услуга – извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи, број 1.2.2/2019 – НЕ ОТВАРАТИили

Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи, број 1.2.2/2019 – НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења понуду.

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (образац број VI у конкурсној документацији) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико оквирни споразуми буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути оквирни споразум, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

8. Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:

– члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

– понуђачу који ће у име групе понуђача потписати оквирни споразум;

– понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

– понуђачу који ће издати рачун;

– рачуну на који ће бити извршено плаћање;

– обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење оквирног споразума.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи опште податке о сваком учеснику из групе понуђача (образац број VI у конкурсној документацији), а за сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају(није обавезна овера печатом) на начин предвиђен конкурсном документацијом под тачком 3.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и оквирног споразума неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, места и рока испоруке,

рока важења понуде као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Наручилац месечно преноси на рачун пружаоца услуге авансно наменски износ примљених средстава од ученика на текућем рачуну „родитељски динар “.

Преостали износ средстава се преноси Пружаоцу услуге у року од 45 (четрдесетпет ) дана од дана извршења услуге, а према Извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења цене према структури цене.

Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.

Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача.

Остале појединости везане за исплату изведених услуге дате су у моделу уговора.

9.2. Захтеви у погледу места и рока извршења

Место извршења у складу са Техничком спецификацијом.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена Услуге извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи , коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена обухвата цену Услуге извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи за сваку партију посебно.

Извршилац услуге – туристичка агенција попуњава образац структуре цена у складу са чланом 35. став 7. Закона о ПДВ-у.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Цена је фиксна у току периода важења оквирног споразума, и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са

чланом 92. Закона. Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

11. Средство финансијског обезбеђења

11.1. Аванс – појединачни уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од 80% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од дана коначног извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

11.2. За добро извршење посла – појединачни уговор о јавној набавци закључен на основу овог оквирног споразума

Изабрани понуђач се обавезује да даном закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла.

Меница мора бити оверена печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, а према извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења.

Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара средства обезбеђења.

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које

је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – број 1.2.2/2019“, на неки од следећих начина:

– факсом на број 032/5813 012;

– електронским путем на адресу skoladis@mts.rs

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 5 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача, односно његовог подизвођача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступк у отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. Додатно обезбеђење испуњења обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три

године у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи оквирног споразума, након што му је оквирни споразум додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,односно уговором;

6) изјава о раскиду оквирног споразума због неиспуњења битних елемената оквирног споразума дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу оквирног споразума о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен оквирни споразум, дужан је да у тренутку закључења оквирног споразума преда наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и картон депонованих потписа за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност м е н и ц е за добро извршење посла мора да се продужи.

16. Врста критеријума за доделу оквирног споразума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом

критеријума економски најповољнија понуда“ наручилац спроводи тако што их рангира на основу пондера одређених за елементе критеријума.

Услови за пондерисање Услуга извођења екскурзија и наставе у природи

А) Услови за пондерисање Услуга извођења екскурзија :

1. Цена – 80 пондера

2. Број гратиса за ученике – 20 пондера

1. Цена (ЦП)

Максималан износ овог критеријума износи 80 пондера. Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену по ученику без ПДВ-а. Остали понуђачи рангирају се по формули: ЦП=80*(ЦПмин/ЦПх) где су

ЦП број добијених пондера

ЦПмин најнижа понуђена цена по ученику без ПДВ-а

ЦПх цена понуде за коју се рачунају пондери

2. Број гратиса (БГ)

Максималан износ овог критеријума је 20 пондера.

Пондерисање се врши тако што се 6 пондера додељује понуђачу који понуди највећи број гратиса код извођења једнодневних екскурзија. Остали понуђачи рангирају се по формули БГ=6*(БГх/БГмах) где су

БГ број добијених пондера

БГмах највећи понуђени број гратиса

БГх број гратиса за понуду за коју се рачунају пондери.

Следећих 7 пондера додељује се понуђачуи који понуди највећи број гратса за ученике код извођења дводневних екскурзија. Остали понуђачи рангирају се по формули

БГ=7*(БГх/БГмах) где су

БГ број добијених пондера

БГмах највећи понуђени број гратиса

БГх број гратиса за понуду за коју се рачунају пондери.

Следећих 7 пондера додељује се понуђачуи који понуди највећи број гратса за ученике код извођења тродневне екскурзије. Остали понуђачи рангирају се по формули

БГ=7*(БГх/БГмах) где су

БГ број добијених пондера

БГмах највећи понуђени број гратиса

БГх број гратиса за понуду за коју се рачунају пондери.

Рангирање понуђача по овом крутеријуму врши се сабирањем додељених пондера за једнодневну,дводневне и тродневну екскурзију.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНДЕРА добија се збиром свих појединачних пондера за екскурзију:

БП=ЦП+РЛ+БГ

Б)Услови за пондерисање Услуга извођења наставе у природи :

1. Цена – 80 пондера

2. Број гратиса за ученике – 20 пондера

1. Цена (ЦП)

Максималан износ овог критеријума износи 80 пондера. Максималан износ добија понуђач који понуди најнижу цену по ученику без ПДВ-а. Остали понуђачи рангирају се по формули: ЦП=80*(ЦПмин/ЦПх) где су

ЦП број добијених пондера

ЦПмин најнижа понуђена цена по ученику без ПДВ-а

ЦПх цена понуде за коју се рачунају пондери

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНДЕРА ЗА НАСТАВУ У ПРИРОДИ:

БП=ЦП+РЛ+БГ

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем бодова

Уколико две или више понуда имају исти број бодова, наручилац ће доделити оквирни споразум оном понуђачу који је први поднео понуду.

18. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

19. Разлози због којих понуда може бити одбијена

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне абавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о закључењу оквирног споразума или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса ј а в н а н а б а в к а ОП број 1/13, корисник: Буџет Републике Србије.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

21. Рок у којем ће оквирни споразум бити закључен

Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен оквирни споразум у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити оквирни споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.


VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда за јавну набавку услуга – Услуге извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи, број 1.2.2/2019, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број

понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање

оквирног споразума:

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) Опис предмета набавке: набавка услуга – Услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи, број 1.2.2/2019:

Цена без ПДВ-а (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)
Цена са ПДВ-ом (по путнику, у складу са Програмом – Прилог III)
Број гратиса
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок извршења
Место извршења

У цену су урачунати гратиси и сви наведени елементи, у складу са Програмом из прилога 3 ове Конкурсне документације, посебно за сваку партију.

У Потпис овлашћеног лица

Дана: М.П.

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.


VII ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Овај оквирни споразум закључен је између:

Наручиоца: Основна школа „Владислав Петковић Дис“

са седиштем у Заблаћу бб Заблаће 32223,

ПИБ: 100483807 Матични број: 07181574

кога заступа одговорно лице Милијан Пауновић

(у даљем тексту: Наручилац)

и

……………………………………………………………………………………..

са седиштем у …………………………………….., улица ……………………………………,

ПИБ:…………………….. Матични број: ………………………………….

Телефон:……………………….Телефакс:

кога заступа………………………………………………………….

(у даљем тексту: Извршилац услуга).

Стране у уговору сагласно констатују:

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума. у поступку јавне набавке број 1.2.2/2019, Услуга извођења екскурзија од првог до осмог разреда и наставе у природи, са циљем закључивања оквирног споразума о јавној набавци;

-да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ………… од …………….., у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Извршиоца услуга;

-да је Извршилац услуга доставио Понуду бр. ……….. од …………………………., која чини саставни део овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца услуга).

Стране у уговору споразумеле су се о следећем:

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 1.

Предмет оквирног споразума је пружање услуга за партију ____________________________ (број и назив партије) у складу са условима из конкурсне документације за јавну набавку број 1.2.2/2019, Услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи , Понудом Извршиоца услуга,број _____________ од __________ и одредбама овог оквирног споразума.

Детаљна спецификација услуга дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део.

Ради пружања услуга које су предмет овог оквирног споразума, Извршилац услуга се обавезује да изврши припрему, организује и реализује путовање и остале услуге из члана 1. овог оквирног споразума, сходно временском периоду наведеном у програму путовања и, као и све друго неопходно за потпуно извршење услуга који су предмет овог оквирног споразума.

Спецификација услуга (ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ) са јединичним ценама, дата је у прилогу овог оквирног споразума и чини његов саставни део. Стварне количине ће се дефинисати у појединачним уговорима о јавној набавци или у појединачним наруџбеницама о јавној набавци.

ПОДИЗВОЂАЧ

Члан 2.

Извршилац услуга наступа са подизвођачем _____________________, ул. _______ из _____, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:___________________________________.

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

Члан 3.

Овај оквирни споразум се закључује на период од 1 (једне) године, а ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Током периода важења овог оквирног споразума, предвиђа се закључивање једног уговора о јавној набавци, у зависности од стварних потреба Наручиоца.

ВРЕДНОСТ

Члан 4.

Јединична цена по ученику за услугу наведену у члану 1, овог споразума износи __________________________ динара без ПДВ-а, односно ______________________ динара са урачунатим ПДВ-ом.

Укупна вредност (без урачунатих гратиса) оквирног споразума је формирана на основу оквирног броја ученика исказаног у ЈН за дату партију који помножен са јединичном ценом износи _______________ динара без ПДВ-а, односно ______________________ динара са урацунатим ПДВ-ом.

Обе уговорне стране су сагласне да се коначна вредност Уговора може изменити уколико дође до корекције бројног стања.

Јединичне цене услуга исказане су у понуди Извршиоца услуга.

Цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења Уговора.

Број гратиса: ____гратис за ученике на ____ плативих.

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ

УГОВОРА

Члан 5.

Након закључења оквирног споразума, и прибављене писмене сагласности родитеља а на основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи („Службени гласник РС“, бр 30/19) којим је предвиђено да се екскурзије организују и изводе уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда, односно 80% ученика истог разреда за наставу у природи, и уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака, Наручилац ће са Извршиоцем услуга закључити појединачни уговор о јавној набавци .

При закључивању појединачног уговора о јавној набавци, не могу се мењати битни услови из овог оквирног споразума.

Наручилац ће појединачну набавку реализовати закључивањем уговора.

Члан 6.

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова испоруке, и друго.

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Члан 7.

Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање по овом оквирном споразуму извршити авансно месечно а остатак уговореног износа из уговора ће бити уплаћено у року од 45 дана од дана реализације услуге према Извештају комисије за примопредају услуге по појединачном уговору.

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА

Члан 8.

Извршилац услуга се обавезује да пружи и реализује услуге према ЈН Наручиоца, која је саставни део конкурсне документације.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

У случају измене програма или делова програма путовања по налогу Наручиоца, Наручилац је дужан да пружаоца услуга обавести најкасније 10 дана пре дана отпочињања реализације екскурзије.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Наручилац је дужан да Извршиоцу услуга достави списак путника најкасније 3 дана пре дана отпочињања реализације путовања, односно екскурзије и наставе у природи.

Наручилац је дужан да обезбеди пратеће особље: наставнике и стручног вођу пута.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу услуга плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 7. овог оквирног споразума.

Наручилац се обавезује да формира Комисију за процену извршене услуге која у року од 10 дана од дана извршења/неизвршења/ делимичног извршења услуге, је дужна да сачини Извештај о извршеној услузи екскурзије.

Комисија за процену извршене услуге има обавезу да на основу сачињеног Извештаја о извршеној услузи екскурзије и структуре цене утврди/не утврди проценат смањења цене услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГА И ПРИЈЕМ УСЛУГА

Члан 10.

Извршилац услуга се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој документацији, прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту услуга.

Извршилац услуга преузима потпуну одговорност за квалитет испоручених услуга на основу обострано потписаног уговора, у складу са овим уговором.

Извештај о извршеној услузи даје Комисија за примопредају услуге, у оквиру Извештаја Комисије за примопредају услуге, најкасније 10 дана по извршењу услуге.

Члан 11.

Извршилац услуга се обавезује да пружи наведене услуге у складу са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором.

Извршилац услуга под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу се обавезује да испуни све услове тражене у понуди за сваку екскурзију, тј. Наставу у природи.

Члан 12.

Извршилац услуга се обавезује да Наручиоцу услуга достави, три дана пре договореног дана реализације екскурзије, електронски очитане саобраћајне дозволе аутобуса који ће вршити превоз ученика и обавести Наручиоца услуга о времену доласка аутобуса испред школе како би Наручилац услуга најкасније 48 часова пре отпочињања путовања обавесто надлежни орган унутрашњих послова да изврши контролу докумантације и техничке исправности возила.

Члан 13.

Наручилац услуга неће дозволити отпочињање путовања уколико један од аутобуса не испуњава услове у погледу техничке исправности, потребног броја седишта, модеран туристички аутобус старости до 10 година, када возачево психичко стање указује да није способан да безбедно управља аутобусом (алкохолисаност, умор, болест и сл.).

Члан 14.

Извршилац услуга се обавезује да у случају квара аутобуса обезбеди технички исправан аутобус, до 10 година старости, за наставак реализације екскурзије у најкраћем могућем року од момента настанка квара и да о томе одмах обавести наручиоца услуга.

У случају да је квар аутобуса настао изван места у коме су обезбеђени смештај и исхрана ученика, Извршилац услуга се обавезује да о свом трошку обезбеди смештај и исхрану за комплетну групу.

Члан 15.

Извршилац услуга је дужна да пре одпочињања путовања провери да ли су испуњени сви услови за реализацију екскурзије предвиђену програмом и ако установи да постоји неки проблем о томе одмах обавести Наручиоца услуга.

Наручилац услуга, представник агенције и представници родитеља шестог разреда на заједничком састанку доносе измену плана посета.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 16.

Уколико Испоручилац не пружи уговорене услуге у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорених услуга.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Пружаоца услуга, умањењем рачуна наведеног у испостављеној фактури.

Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања, ако се не реализује или делимично реализује нека од услуга наведених у структури цене на основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене услуге.

Ако Испоручилац не реализује или делимично реализује услугу која није евидентирана у структури цене, а предвиђена је Програмом Наручиоца, Наручилац има право да својом слободном проценом одреди вредност услуге која није реализована и реализује меницу за повраћај аванса или изврши смањење укупне уговорене цене услуге на основу Извештаја о извршеној услузи екскурзије који сачињава Комисија за процену извршене услуге.

Члан. 17.

Наручилац услуга је ослобођен свих накнадних издатака неопходнох за извођење уговореног Плана путовања а који нису предвиђени Програмом путовања.

Члан 18.

Три дана после изведеног путовања, стручни вођа пута и представник туристичке агенције сачињавају забелешку о извођењу путовања, после чега стручни вођа пута у року од три дана сачињава извештај са оценом о извођењу и квалитетом пружених услуга, и доставља га директору.

Уколико се приликом разматрања извештаја о остваривању путовања оцени да предвиђени програм није остварен, да Извршилац услуга није испоштовао све услуге предвиђене понудом и нису испоштоване све уговорне обавезе, Наручилац услуга има право да за сваку неизвршену услугу плати процентуално умањен износ фактуре у зависности од процене комисије.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ

Члан 19.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења појединачног уговора по оквирном споразуму, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу, за повраћај авансног плаћања, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини од 80% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 дана дужи од дана коначног извршења посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за повраћај авансног плаћања у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором.

Члан 20.

Изабрани понуђач се обавезује да даном закључења појединачног уговора на основу оквирног споразума, преда Наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење посла.

Меница мора бити оверена печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање,а уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора.

Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да изабрани понуђач не извршава све своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором, а према извештају комисије за примопредају услуге и утврђеног процента смањења.

ВИША СИЛА

Члан 21.

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, који доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза се неће продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у уговору и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом.

Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти и слично.

Страна у уговору погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

 

ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.

 

Члан 23.

Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно.

У случају да споразум није могућ, спор ће решавати Привредни суд у Чачку.

 

Члан 24.

Овај Оквирни споразум важи 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања.

Члан 25.

Овај Оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 2 (два), а Извршиоцу услига 2 (два) примерка оквирног споразума.

 

ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВРШИОЦА УСЛУГА

____________________ _________________________

Напомена: Понуђач је у обавези да потпише овај модел оквирног споразума и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у случају да буде позван на закључење оквирног споразума, исти закључи у свему у складу са моделом оквирног споразума из предметне конкурсне документације.

Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити закључен са добављачима.

Оквирни споразум ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе да ли добављачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачем, према броју добављача (3 или мање) и слично.


VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку услуга – Услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи.

број 1.2.2/2019

Редни број Врста услуге Вредност без ПДВ-а Вредност са ПДВ-ом
УКУПНО ЗА 1 (ЈЕДНОГ) УЧЕНИКА

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони „врста услуге“ наводе се СВЕ појединачне услуге (на пример: превоз, смештај, осигурање, пратња лекара, улазнице за културно-историјске споменике, улазнице за дискотеке, здравствено осигурање, трошкови водича итд) које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању цене за једног ученика.

У Потпис овлашћеног лица

М.П.

Дана: ___________

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.


IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у табели.

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

У Потпис овлашћеног лица

М.П.

Дана:


Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013), ____________ као понуђач са адресом __ , дајем

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи број 1.2.2/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У _______________________, дана ____________________

Потпис овлашћеног лица ___________________________

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштитa конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколко понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА

75. СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач: , из ______, у поступку јавне набавке Услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи , број 1.2.2/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

У Потпис овлашћеног лица

Дана: М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За јавну набавку услуга – Услуга извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи за потребе Установе, број 1.2.2/2019 дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач: , из , изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен оквирни споразум:

– приликом закључивања појединачног уговора, на име средства финансијског обезбеђења, доставити уредно потписане и регистроване сопствене бланко менице, у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за, у складу са Конкурсном документацијом – на име доброг извршења посла за оквирни споразум, односно авансну и на име доброг извршења посла за појединачни уговор, као и картон депонованих потписа.

Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране

пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења.

У Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана: М.П.

Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

 

XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА  75. СТАВ 1.тачка 1., 2., 4., ЗАКОНА

 

У вези сачланом 75. став 1. tačka 1.,2., 4., Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

 

ИЗЈАВУ

Понуђач:  ___________________________________________________________________________                                                                                                     , из_____________________________________________________________,  у  поступку  јавне  набавке мале вредности  услуга  организовања екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи од првог до четвртог разреда, број 1.2.2/2019, испуњава обавезне услове предвиђене чланом 75.став.тачка1., 2., 4., Закона  у време подношења понуде.

 

 

У                                                                                                  Потпис овлашћеног лица

 

Дана:                                                           М.П.

 

Напомена:

 Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.