Измена конкурсне документације

ОШ „Владислав Петковић Дис“

Број: 900

Дана: 07.11.2019.године

Заблаће

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА – извођења екскурзије од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике ОШ “Владислав Петковић Дис“ Заблаће у школској 2019/2020. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1.2.2/2019

07.11.2019. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 , 68/15у даљем тексту: Закон) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/2013), врши се измена 2 конкурсне документације:

Измена конкурсна документација садржи:

Поглавље Назив поглавља Страна
I Одељак III Партија 2 ,страна 7 3
II Одељак III Партија 6, страна 10
III Одељак V тачка 2, алинеја 5

I У Одељаку III Партија 2 ,страна 7

РЕЛАЦИЈА:Заблаће-Крагујевац (Акваријум, Шумарице)-Топлоа (Опленац, Марићевића јаруга)-Аранђеловац –Заблаће

Ручак за ученике у Тополи или Аранђеловцу.

II У Одељак III Партија 6, страна 10

МЕСТО ОДРЖАВАЊА:Копаоник, хотел са три звездице или дечје одмаралиште са три звездице,близу центра,близу стазе за шетњу,собе без кревета на спрат и помоћних лежаја,са сопственим купатилом,спортски терени отворени и наткривени,капацитет до 120 лежајева,амбуланта у склопу објекта.

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:друга половина фебруара, март или април.

III У Одељаку V тачка 2, алинеја 5

Основна школа „Владислав Петковић Дис“ Заблаће 32223 Заблаће,са назнаком „Понуда за јавну набавку услуга-организовање екскурзија од првог до осмог разреда и наставе у природи –НЕ ОТВАРАТИ“.